Federació ACCP

Què és l’ACCP?

Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les entitats que presten servei a persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament, amb graus diversos de suport.

Es la patronal que negocia el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars-residència per a l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual.

Conveni Col·lectiu

El Xè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per a l’any 2023 (Codi de conveni núm. 79001195011996) va ser signat el passat 13 de desembre de 2023, i publicat al DOGC mitjançant RESOLUCIÓ EMT/410/2024, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del X Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni núm. 79001195011996), DOGC núm. 9107 – 22.2.2024

Del contingut d’aquest nou conveni cal destacar a part de l’adaptació de la regulació del 2017 a la normativa actual:

  • Àmbit temporal: any 2023.
  • Increment salarial: 3,7% del salari base per 14 pagues. Increment del 3,7% en tots els complements. Aquests increments es realitzaran amb caràcter retroactiu de l’1 de gener de 2023. El salari es regularitzarà dins del mes de la publicació en el DOGC, excepte que aquesta es produeixi desprès del dia 20 del mes, sent la regularització en aquest cas, en el mes següent. Els endarreriments s’hauran d’abonar en un únic pagament, com a màxim 60 dies desprès de la seva publicació.
  • Permisos retribuïts:
    • Art. 25.2: Cinc dies laborables per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat o persona convivent amb inici des del primer dia laborable de la persona treballadora següent del fet causant. En el supòsit que el fet causant es produeixi en un dia laborable de la persona treballadora el còmput dels dies serà des de el mateix dia del fet causant. Quan per aquest motiu, la persona treballadora hagi de desplaçar-se 250 km o més, el permís serà de 2 dies naturals addicionals.
    • Art. 25.3: Tres dies laborables amb inici des del fet causant per defunció de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat o persona convivent. Quan per aquest motiu, la persona treballadora hagi de desplaçar-se 250 km o més, el permís serà de 2 dies naturals addicionals.
  • Per a la resta, es mantindrà el text publicat al DOGC per al IXè conveni.
  • Acceptar la creació d’una comissió de treball, als efectes de negociar i acordar el pagament del complement de cap de setmana des del primer dia a partir de l’any 2024.

Amb data 25 de gener de 2024 es va celebrar l’acta de constitució de la Nova Mesa de Negociació del XIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.